Vennootschapsrecht

Een vennootschap oprichten en verder exploiteren vereist in de eerste plaats goede juridische afspraken tussen de verschillende actoren.

J57 Advocaten begeleidt en adviseert haar cliënten dan ook op diverse vlakken van het vennootschapsrecht, zoals :

J57 Advocaten - Cloud en data visualisatie

Statuten

Bij het opstellen van de statuten van de vennootschap en van aandeelhoudersovereenkomsten: goede afspraken tussen aandeelhouders zijn essentieel. Welke afspraken gelden indien een aandeelhouder zijn aandelen wenst te verkopen? Wat ingeval van conflict? Hoe wordt het bestuur van de vennootschap geregeld?

Overnames & aandelen

Bij de overname en de overdracht van aandelen: alvorens over te gaan tot overdracht van aandelen is een diepgaande analyse nodig: wat zijn de eventuele risico’s? welke afspraken gelden er bij de overdracht, maar ook later bijvoorbeeld op het vlak van concurrentie? Welke waarborgen worden er geboden? …

Conflicten

Ingeval van conflicten tussen aandeelhouders (bescherming van de rechten van minderheidsaandeelhouders, procedure tot uitsluiting of gedwongen terugkoop…), wanneer hun bestuurdersaansprakelijkheid in geschillen aan bod komt of ook nog wanneer ze zelf de aansprakelijkheid van een aandeelhouder of bestuurder willen inroepen.

Moeilijkheden

Wanneer een bedrijf in moeilijkheden zit: ook dan is een gepaste begeleiding nodig. J57 Advocaten tracht optimale oplossingen uit te werken voor moeilijkheden bij een reorganisatie of om geschikte processen uit te werken om een vennootschap te vereffenen of het faillissement aan te vragen en af te handelen indien een reorganisatie niet meer mogelijk blijkt.

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Samenwerking

Redactie, onderhandeling en nazicht van contracten: intentieverklaringen (LOI), overeenkomsten van overdracht van aandelen, managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, ….

Juridisch

Juridische begeleiding van en advies aan de diverse actoren die betrokken zijn in het vennootschapsleven: aandeelhouders, bestuurders, leveranciers, dienstverleners, concurrenten, ….

Buitengerechtelijk

Buitengerechtelijke procedures (ADR): bijstand en opvolging van expertises – arbitrage – bemiddeling: onderhandelingen en besprekingen om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures voor de rechtbank, zoals geschillen over uittreding of uitsluiting van een aandeelhouder, de naleving van een niet-concurrentiebeding, schending van een aandeelhouderesovereenkomst, aansprakelijkheid van bestuurders, … .

Scroll naar boven