Familierecht

Binnen het familierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het personen- en familierecht en anderzijds het familiaal vermogensrecht.

Het personen- en familierecht heeft betrekking op de persoonlijke levensloop van individuen welke aanvangt bij hun geboorte en eindigt bij hun overlijden. Strikt gezien neemt deze levensloop zelfs al een aanvang voor de geboorte en eindigt het na het overlijden.

Het personenrecht betreft de mens als individu, daar waar het familierecht handelt over de verhoudingen welke zijn gebaseerd op de afstamming of een partnerrelatie.

Concreet handelt deze burgerlijke rechtstak dus over afstamming, geboorte, huwelijk, wettelijke & feitelijke samenwoning, echtscheiding, doch ook zaken die verband houden met de hoedanigheid van personen, hun bevoegdheden, de familiebetrekkingen…

J57 Advocaten - Balken in kustlijn

Het familiaal vermogensrecht daarentegen, is de rechtstak binnen het burgerlijk recht welke de vermogensrechtelijke aspecten regelt van het personen- en familierecht.

Te denken valt hierbij aan het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, schenkingen & testamenten, zorgvolmachten, vermogensplanning,…

J57 Advocaten begeleidt en adviseert binnen de verschillende materies die het familierecht in de ruime zin omvatten.

Binnen de familierechtelijke geschillen staan de zenuwen vaak strak gespannen en kunnen de emoties hoog oplopen.

De ervaren advocaten binnen J57 Advocaten zullen u op een gepaste wijze begeleiden teneinde deze emoties en spanningen zo goed als mogelijk te kanaliseren om vervolgens op rationele, pragmatische doch vooral ook op menselijke wijze te zoeken naar de beste oplossing.

De persoonlijke aanpak en adviesverstrekking binnen de volgende domeinen staan hierbij centraal:

Personen- en familierecht

 • Afstamming en adoptie: Het opstarten van een afstammingsprocedure, (zowel de vaststelling als de ontkenning van vaderschap), alsook de adoptieprocedure, (gewone en volle adoptie).
 • Trouwen of samenwonen: Adviesverstrekking over het verschil in rechten en plichten tussen getrouwde en samenwonende koppels? Wat is het verschil tussen de wettelijke en feitelijke samenwoning?
 • Echtscheidingen: Wat zijn de opties?
  • Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) of echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO). Wat indien u feitelijk dan wel wettelijk samenwonend bent?
  • Wat met het ouderlijk gezag over de kinderen? Schoolkeuze, opvoeding en opleiding van de kinderen? Of nog de (medische) verzorging van de kinderen, de vrijetijdsbesteding van de kinderen,…
  • Welke verblijfs- en/of omgangregeling geldt er ten aanzien van de kinderen.
  • Alimentatie (persoonlijk onderhoudsgeld en/of onderhoudsbijdrage voor de kinderen): Wat zijn uw rechten op alimentatie tijdens en na de echtscheiding en wat is de omvang ervan? Wat met de verdeling van de gewone en buitengewone kosten voor de kinderen?
  • Wie mag in de gezinswoning blijven wonen en wat met de huur of de hypothecaire afbetaling ervan?
  • Bezoekrecht voor de grootouders of iemand met een bijzonder affectieve band met het kind : Ook deze personen blijven na een scheiding recht hebben op een bezoekrecht met het kind.

Familiaal vermogensrecht

 • Huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten: Welke mogelijkheden bestaan er wanneer u beslist te trouwen, dan wel samen te wonen? Het is aan te raden duidelijke afspraken te maken over het lot van de goederen die u samen aanwerft alsook de schulden die u gezamenlijk maakt tijdens het huwelijk of de samenwoning.
 • Vereffening en verdeling van vermogen na de echtscheiding: Hoe wordt het vermogen tussen partijen, (afhankelijk van de samenlevingsvorm waarvoor gekozen werd), verdeeld en de schulden vereffend?
  Ook de (gemeenschappelijke) vennootschapsaandelen moeten veelal vereffend en/of verdeeld worden, wat dan weer in nauwe samenwerking verloopt met de ervaren vennootschapsadvocaten binnen J57 Advocaten.
 • Erfeniskwesties: We begeleiden u bij onenigheid tussen de erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap. Wie heeft er recht op welk aandeel? Wat is het verschil tussen volle eigendom, naakte eigendom en vruchtgebruik?
 • Schenkingen en testamenten: Adviesverstrekking over wat uw mogelijkheden zijn met betrekking tot uw vermogen. Hoe zet ik een familiebedrijf verder? Hoe schenkt u rechtsgeldig aan uw kinderen, kleinkinderen of derden? Hoe stel ik een testament op en wat zijn de gevolgen van een ongeldig testament?

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Advies

Juridische begeleiding en advies omtrent de verschillende mogelijkheden binnen het familierecht. Welke soort echtscheiding, welk type huwelijkscontract, welke samenlevingsovereenkomst, hoe plan ik mijn vermogen te verdelen na mijn overlijden?

Overeenkomsten

Redactie, onderhandeling en nazicht van overeenkomsten: overeenkomsten echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT), huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten, aktes van afstand en deling van onroerende goederen, zorgvolmachten, testamenten, schenkingsaktes…

Juridische begeleiding

Juridische begeleiding, onderhandelingen en advies met de diverse actoren die betrokken zijn binnen het familierecht; notarissen, estate-planners, boekhouders, bedrijfsrevisoren, makelaars, beëdigde schatters en landemeters, (kinder)psychologen & therapeuten,…  

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures voor de rechtbank, zoals afstammingsprocedures, echtscheidingsprocedures zowel ten gronde als bemiddeling voor de Kamer voor Minnelijke Schikkingen (KMS), adoptieprocedures, erfeniskwesties, afstammingsprocedures,…

Scroll naar boven