IP, ICT & Privacy

De intellectuele eigendom (IP) van een onderneming vormt dikwijls haar meest waardevolle actiefbestanddeel.

​J57 Advocaten begeleidt haar cliënten om hun IP optimaal te beschermen door het verlenen van gericht advies en met de opmaak van duidelijke contracten bijvoorbeeld inzake de intellectuele eigendomsrechten: auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellen.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt de auteur van creatieve werken tegen namaak, en meer in het algemeen tegen ieder gebruik van zijn/haar werk zonder zijn/haar toestemming.

Er is sprake van auteursrechtelijke bescherming wanneer zij concreet en origineel zijn, wat onder meer betekent dat het werk het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de auteur, zodat het zijn/haar’ persoonlijke stempel draagt.

Heel wat werken kunnen door het auteursrecht worden beschermd, zoals: software, websites, muziek, boeken, beelden, kunst, plannen van architecten, … .

Merkenrecht

Voor een ondernemer is zijn de bescherming van zijn handelsnaam of productnaam dikwijls van wezenlijk belang omdat hij zich daardoor onderscheidt van de andere spelers op de markt.

Een gepaste bescherming van een commerciële naam of logo, kan bekomen worden door een merkregistratie aan te vragen. Daarmee kunnen derden worden verhinderd om een identieke of gelijkaardige naam of logo te gaan gebruiken voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten.

Tekeningen en modellen

Via tekeningen- of modellenrecht kan het uiterlijke aspect (samengesteld door de lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur of materialen) van een product, of van een deel ervan beschermd worden.

Databescherming en privacyrecht

Bescherming van data en van privacy worden steeds belangrijker. Sinds de inwerkingtreding van Europese GDPR wetgeving (in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de manier waarop met persoonlijke gegevens wordt omgegaan ook een essentieel onderdeel geworden van het commercieel leven.

J57 Advocaten staat haar cliënten graag bij om zich in regel te stellen met deze complexe privacywetgeving.

Elke organisatie, elk bedrijf en elke overheid die persoonlijke data van Europese burgers verzamelt en verwerkt, moet immers de GDPR-regels toepassen.

Dit houdt onder meer in dat :

Er een geldige reden moet zijn om data van personen te verwerken, bijvoorbeeld door een uitdrukkelijk toestemming van de persoon in kwestie

De dataverzamelaar uitdrukkelijk moet aangeven welke data verzameld worden, en met welk doel

De verzamelde data alleen voor dit doel gebruikt mogen worden, en voor een periode die strookt met dat doel

Tevens moeten de persoonsgegevens adequaat beschermd worden en moet de persoon van wie de data wordt bewaard toegang kunnen krijgen tot de gegevens, die kunnen inzien, verbeteren en (eventueel) laten verwijderen.

Wat kan J57 Advocaten concreet voor u betekenen?

Tot de diensten die door J57 Advocaten worden geboden in deze materies behoren onder meer:

Privacy

Redactie, onderhandeling en nazicht van privacy- en cookie policy en van diverse contracten zoals softwarelicenties, overdracht of tijdelijk gebruik van auteursrechten, contracten met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, contracten met verwerkers, contracten tussen gezamenlijke verantwoordelijken en verzoeken om inzagen van betrokkenen.…

Auteursrechten

Juridische begeleiding van en advies bij de overdracht van auteursrechten, het registreren van merken, tekeningen en modellen en bij de verdediging in geval van een IP-inbreuk.

Bemiddeling

Buitengerechtelijke procedures (ADR): bijstand en opvolging van expertises – arbitrage – bemiddeling: onderhandelingen en besprekingen om geschillen buitengerechtelijk te regelen.

Gerechtelijk

Gerechtelijke procedures: behartigen van de belangen in procedures  voor de rechtbank, zoals geschillen aangaande inbreuken op IP-rechten.

Scroll naar boven